NEM 310 - Dvojkolí a kolej

Závazná norma, vydání 1976

Tato norma je podkladem pro zkoušení kolejí, výhybek a křižovatek na straně jedné, kol a dvojkolí na straně druhé. Dle NEM zhotovené modelové dráhy musí odpovídat této normě. Na nromy NMRA S3 a S4 a doporučení NMRA RP25 byl vzat ohled v největší možné míře.

normy17.gif

V zájmu jistoty provozu se míry odchylují od měřítkového zmenšení předlohy.

TK - temeno kolejnice

TK' - měřící rovina pro všechny vodorovné míry této normy

Míry pro

Rozchod

kolej

dvojkolí

kolo

G 1)max

C 2)min

S max

F 3)max

H 4)min

K max

B min

N 5)min

T min

T max

D 6)max

P

9

9,3

8,1

7,3

1,0

0,9

8,1

7,4

2,2

0,5

0,6

0,9

0,15

12

12,3

11,0

10,1

1,1

1,0

11,0

10,2

2,4

0,6

0,7

1,0

0,20

16,5

16,8

15,2

14,1

1,3

1,2

15,2

14,3

2,8

0,7

0,9

1,2

0,25

22,5

22,8

20,9

19,5

1,6

1,4

20,9

19,8

3,5

0,9

1,1

1,4

0,30

32

32,3

29,9

28,0

2,2

1,6

29,9

28,4

4,7

1,2

1,4

1,6

0,40

45

45,3

41,8

39,3

2,8

2,2

41,8

39,8

5,7

1,5

1,7

2,2

0,50

Poznámky :

1) U přímé koleje je nutno dodržovat jmenovitou míru. V oblouku je vhodné rozšíření rozchodu, např. mají-li být v provozu vozidla s velkým rozvorem.

2) Ohraničení Cmin platí jen v kritickém obvodu přídržné kolejnice, neplatí tedy např. u vodících kolejnic, které jsou používány u oblouků s malými poloměry nebo u ochranných kolejnic na mostech.

3) U srdcovek může být překročeno omezení Fmax, je-li předpokládána jízda po okolku.

Fo = (G - S) / 2, případně u přídržné kolejnice Fo = G - C

Dodržení maximální světlosti žlábků srdcovky dovoluje společný provoz s koly, jejichž okolky mají rozdílnou výšku D. Budou-li nutná následkem šikmé polohy dvojkolí v obvodu žlábků jejich rozšíření nad danou míru nebo musí-li být z téhož důvodu zmenšena hodnota S, může být minimum výšky okolku D menší jen o 0,1 než maximum. Hloubka žlábku může být pak jen Hmin+0,1. Koleje se zvětšenou světlostí žlábků F nejsou vhodné pro vozidla dle normy NMRA.

4) Hmin platí pouze pro světlost žlábků srdcovky. Jinde je zapotřebí zachovat hloubku H´>1,3 H pod TK. Vrchní plochy nekovových srdcovek mají ležet 0,1 pod TK.

5) Šířka kola může být menší než Nmin, jestliže jsou splněny podmínky nájezdu okolku dle poznámky 3) a jestliže bylo zvoleno K + N > Gmax

6) Míra D může být zmenšena až na měřítkové provedení, není-li uvažován nájezd okolku.